HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   158,72 skr per Liter
158,72 skr
5 l Burk   97,24 skr per Liter
486,18 skr
20 l Kanister   76,89 skr per Liter
1 537,87 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490371
15490372
15490373
15490374
17039
17040
17041
17042
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B3
API CF
API SL
EAN/GTIN 4032167170391
4032167170407
4032167170414
4032167170421

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme