HIGH PERFORMER

5 l Burk
306,74 skr

61,35 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P362: Ta av nedstänkta kläder.’
P364: Och tvätta dem innan de används igen.’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490340
15490342
15490343
19079
19080
19082
Field of operation Bil
Release ACEA A1
ACEA A5
ACEA B1
ACEA B5
API CF
API SN
Ford WSS-M2C 913-D
ILSAC-GF-3
ILSAC-GF-4
Renault RN 0700
Viscosity 5W-30
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 4032167190825
4032167190801
4032167190795

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme