HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   139,52 skr per Liter
139,52 skr
5 l Burk   81,87 skr per Liter
409,37 skr
20 l Kanister   62,16 skr per Liter
1 243,11 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H360F: Kan skada fertiliteten.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P201: Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P308: Vid exponering eller misstanke om exponering:
P313: Sök läkarhjälp.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490310
15490311
15490312
15490313
15490314
18120
18121
18122
18123
18124
Field of operation Bil
Release ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Universell
EAN/GTIN 4032167181243
4032167181205
4032167181229
4032167181212
4032167181236

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme