HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   130,91 skr per Liter
130,91 skr
5 l Burk   73,60 skr per Liter
368,01 skr
20 l Kanister   53,54 skr per Liter
1 070,79 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490305
15490306
15490307
15490308
15490309
18310
18311
18312
18313
18314
Field of operation Bil
Release ACEA A1
ACEA B1
API CF
API SN
Viscosity 0W-20
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 4032167183124
4032167183100
4032167183131
4032167183117
4032167183148

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme