HIGH PERFORMER
5W-40 Synthetik-Motorenöl

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   126,11 skr per Liter
126,11 skr
5 l Burk   63,78 skr per Liter
318,89 skr
20 l Kanister   39,12 skr per Liter
782,34 skr
60 l Tunna   51,57 skr per Liter
3 094,02 skr
208 l Tunna   37,13 skr per Liter
7 722,19 skr

Produktinformation

5W-40 Synthetik-Motorenöl

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15841968
15841969
15841977
15841980
15842019
16994
17010
17012
17018
17065
Field of operation Bil
Release ACEA A3
ACEA B4
API CF
API SN
Fiat 9.55535-M2
GM-LL-B-025
MB 226.5
MB 229.3
Porsche A40
Renault RN 0700
Renault RN 0710
VW 502.00
VW 505.00
Viscosity 5W-40
Characteristics Techno synthesis
Series Synthetik-Motorenöl
EAN/GTIN 4051379516674
4051379516551
4051379517060
4051379516568
4051379516643

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme