10W-40 SAPS Russpartikelfilter

HIGH PERFORMER
10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

5 l Burk   70,21 skr per Liter
351,06 skr
20 l Kanister   46,04 skr per Liter
920,81 skr
60 l Tunna   58,66 skr per Liter
3 519,80 skr
208 l Tunna   44,28 skr per Liter
9 209,22 skr

Produktinformation

10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15841916
15841962
15842010
15842020
18130
18131
18132
18198
Field of operation Bil
Lätta lastbilar
Viscosity 10W-40
Characteristics Allväders olja
Series SAPS Russpartikelfilter
EAN/GTIN 4051379516971
4051379516032
4051379517077
4051379516490

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme