10W-40 SAPS Russpartikelfilter

HIGH PERFORMER
10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

5 l Burk   71,29 skr per Liter
356,43 skr
20 l Kanister   46,54 skr per Liter
930,89 skr
60 l Tunna   59,09 skr per Liter
3 545,39 skr
208 l Tunna   44,60 skr per Liter
9 276,19 skr

Produktinformation

10W-40 SAPS Russpartikelfilter

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15841916
15841962
15842010
15842020
18130
18131
18132
18198
Field of operation Bil
Lätta lastbilar
Release ACEA E6
ACEA E7
API CF-4
API CG-4
API CH-4
API CI-4
Deutz DQC III-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1
MAN M3477
MB 228.5
MB 228.51
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RGD
Renault RLD-2
Renault RXD
Volvo VDS-3
Viscosity 10W-40
Characteristics Allväders olja
Series SAPS Russpartikelfilter
EAN/GTIN 4051379516971
4051379516032
4051379517077
4051379516490

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme