CASTROL

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   161,28 skr per Liter
161,28 skr
5 l Kanister   100,64 skr per Liter
503,21 skr
20 l Kanister   81,05 skr per Liter
1 620,97 skr
60 l Tunna   95,66 skr per Liter
5 739,50 skr
208 l Tunna   74,32 skr per Liter
15 457,65 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H301: Giftigt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311: Giftigt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331: Giftigt vid inandning.
H361f: Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15142290
15142291
15270784
15270785
15270786
15664C
15664F
15665C
15665F
15669E
Field of operation Bil
Release ACEA C3
MB 229.31
MB 229.51
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
Viscosity 5W-30
Series EDGE Titanium FST
EAN/GTIN 4008177107016
4008177111624
4008177107009
4008177106989
4008177111617

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme