WD-40

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P410: Skyddas från solljus.
P412: Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.Gebrauchsnummern 14486417
56809
Field of operation Motorcyckel
EAN/GTIN 5032227001923

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme