HIGH PERFORMER

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

5 l Burk   65,77 skr per Liter
328,87 skr
20 l Kanister   42,00 skr per Liter
840,06 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490330
15490331
15490332
15490333
17114
17115
17116
17117
Field of operation Motorcyckel
Release ACEA A3
API SG
API SJ
API SL
JASO MA2
Viscosity 20W-50
Characteristics Universell
EAN/GTIN 4032167171145
4032167171176
4032167171152
4032167171169

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme