CHAIN LUBE RACING
 

CASTROL
CHAIN LUBE RACING

400 mL Spray Burk
235,25 skr

588,12 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

CHAIN LUBE RACING

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P332: Vid hudirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P410: Skyddas från solljus.Gebrauchsnummern 15270709
15512A
Field of operation ATV/Quad
Motorcyckel
Characteristics Universell
EAN/GTIN 4008177098024

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme