LHM-PLUS

VALVOLINE
LHM-PLUS

1 l Burk
171,15 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

LHM-PLUS

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P301: VID FÖRTÄRING:
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15842458
VE15900
Field of operation Bil
Characteristics Hydraulic Fluid
Series LHM-PLUS
EAN/GTIN 8710941495064

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme