Servolenkungsöl

HIGH PERFORMER
Servolenkungsöl

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   160,03 skr per Liter
160,03 skr
20 l Kanister   72,90 skr per Liter
1 457,90 skr

Produktinformation

Servolenkungsöl

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H332: Skadligt vid inandning.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490369
15490370
19084
19085
Field of operation Bil
Release 1940 766
BMW 81 22 9 407 758
DIN 51524 Teil 3
Ford, Fendt, Saab, Volvo, MAN M 3289
ISO 7308
MB 345.00
VW 52146 (G002 000)
ZF TE-ML 02K
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 4051379515813
4051379515820

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme