WD-40

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
300 mL Spray Burk   378,43 skr per Liter
113,53 skr
500 mL Spray Burk   272,68 skr per Liter
136,34 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301: VID FÖRTÄRING:
P331: Framkalla INTE kräkning.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14486401
15287639
41034
56258X
Field of operation Bil
EAN/GTIN 5032227410343
5032227562585

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme