Specialist Smart Straw Motorstarter

WD-40
Specialist Smart Straw Motorstarter

250 mL Spray Burk
131,99 skr

527,96 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Specialist Smart Straw Motorstarter

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P410: Skyddas från solljus.
P412: Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15435157
49058
EAN/GTIN 5032227490581

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme