WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY
 

WD-40
WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY

400 mL Spray Burk
147,61 skr

369,03 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

WD-40 Specialist KONTAKTSPRAY

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P410: Skyddas från solljus.
P405: Förvaras inlåst.
P412: Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14486406
49368
Field of operation Bil
EAN/GTIN 5032227493681

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme