Liqui Moly

300 mL Spray Burk
137,86 skr

459,53 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14814877
3310
EAN/GTIN 4100420033100

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme