Liqui Moly

400 mL Spray Burk
207,30 skr

518,25 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H332: Skadligt vid inandning.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P405: Förvaras inlåst.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14485008
3325
EAN/GTIN 4100420033254

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme