LIQUI MOLY

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Spray Burk   214,72 skr per Liter
Minsta orderantal:
107,36 skr
500 mL Spray Burk   425,92 skr per Liter
212,96 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P405: Förvaras inlåst.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14814860
4086
EAN/GTIN 4100420040863

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme