LIQUI MOLY

200 mL Spray Burk
213,76 skr

1 068,80 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.Gebrauchsnummern 14814850
3110
EAN/GTIN 4100420031106

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme