LIQUI MOLY

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14814884
3419
EAN/GTIN 4100420034190

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme