OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose
 

Fertan
OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

1 l Flaska
92,17 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .Gebrauchsnummern 15435165
25201
EAN/GTIN 4027092252014

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme