TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET
 

FERTAN
TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287629
24030
EAN/GTIN 4027092240301

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme