PRE WAX Vorbehandlungs- Wachs Spray mit Sonde
 

FERTAN
PRE WAX Vorbehandlungs- Wachs Spray mit Sonde

500 mL Spray Burk
106,22 skr

212,44 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

PRE WAX Vorbehandlungs- Wachs Spray mit Sonde

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…’
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
P403: Förvaras på väl ventilerad plats.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15435160
26201
EAN/GTIN 4027092262013

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme