FeDOX Entrostungs-Konzentrat

FERTAN
FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Flaska   149,75 skr per Liter
149,75 skr
5 l Kanister   139,46 skr per Liter
697,32 skr

Produktinformation

FeDOX Entrostungs-Konzentrat

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287628
15435158
23630
23730
EAN/GTIN 4027092236304
4027092237301

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme