CARAMBA

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…’
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.’
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P403: Förvaras på väl ventilerad plats.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15015024
606811
EAN/GTIN 4009076068118

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme