Brake & Clutch Fluid DOT 5.1
 

VALVOLINE
Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

1 l Burk
166,53 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313: Sök läkarhjälp.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Gebrauchsnummern 15233273
VE58024
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925
SAE J 1704
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 8710941580241

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme