Bremsflüssigkeit VA-DOT 4

VAICO
Bremsflüssigkeit VA-DOT 4

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

0,5 l Burk   637,32 skr per Liter
318,66 skr
5 l Burk   78,93 skr per Liter
394,65 skr

Produktinformation

Bremsflüssigkeit VA-DOT 4

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.Gebrauchsnummern 10122744
10127350
V60-0074
V60-0111
Field of operation Bil
Release FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 4
SAE J 1703
EAN/GTIN 4046001448447
4046001339790

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme