Heavy Duty Axle Oil 85W-140

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil 85W-140

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   156,14 skr per Liter
156,14 skr
20 l Kanister   68,14 skr per Liter
1 362,84 skr

Produktinformation

Heavy Duty Axle Oil 85W-140

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287058
15287059
866941
868213
Viscosity 85W-140
EAN/GTIN 8710941019871
8710941020464

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme