VAICO

1 l Burk
118,31 skr
Lägst orderantal:12
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.Gebrauchsnummern 12032723
V60-0164
Release VW G 13
EAN/GTIN 4046001581816

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme