Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

MOFIN
Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Kühlerfrostschutz M12 silikatfrei

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 0125
0126
0127
14813591
14813592
14813593
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4260304110140
4002845952151

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme