GLYSANTIN

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H302: Skadligt vid förtäring.


Säkerhetsråd:
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P301: VID FÖRTÄRING:
P311: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P330: Skölj munnen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 13129344
50688606
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4014439000162

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme