GLYSANTIN

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1,5 l Burk   65,78 skr per Liter
Minsta orderantal:
98,67 skr
1,5 l Burk   98,39 skr per Liter
147,59 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P301: VID FÖRTÄRING:
P311: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P330: Skölj munnen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 13129353
53115792
Field of operation Bil
EAN/GTIN 0401443910589

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme