GLYSANTIN

1,5 l Burk
225,39 skr

150,26 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P301: VID FÖRTÄRING:
P311: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P330: Skölj munnen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 13129371
57697985
Field of operation Bil
Release BMW GS 94000
DQC CA-14
MB 325.0
TL 6850-0038/1
TL-774-C
TLV 035
TLV 23009 A
EAN/GTIN 4014348916158

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme